αντιδιαστέλλομαι


αντιδιαστέλλομαι
αντιδιαστέλλομαι, (να αντιδιασταλώ) βλ. πίν. 91
——————
Σημειώσεις:
αντιδιαστέλλομαι : σπάνια η χρήση του αορίστου συνήθως απαντώνται οι τύποι της υποτακτικής (να αντιδιασταλώ κτλ.).

Τα ρήματα της νέας ελληνικής. 2013.